Truy cập

Hôm nay:
162
Hôm qua:
362
Tuần này:
896
Tháng này:
4876
Tất cả:
198989

Ý kiến thăm dò

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Cầu Quan huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 25/09/2023 00:00:00

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Cầu Quan huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TRUNG CHÍNH Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: /TB - UBND Trung Chính, ngày 20 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ

Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Cầu Quan

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn

xã Trung Chính

Thực hiện Quyết định số 1902/QĐ – UBND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống. Công ty TNHH tập đoàn Bất động sản Thiên Long là cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ lập quy hoạch điều chỉnh cụ bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

UBND xã Trung Chính nhận được Công văn số 99/CV-TL của Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Thiên Long về việc đề nghị phối hợp lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Sau khi nghiên cứu, UBND xã Trung Chính thông báo kế hoạch thực hiện lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến Quy hoạch gồm các nội dung như sau:

I. Về tổ chức hội nghị nghe báo cáo đồ án quy hoạch:

- UBND xã Trung Chính phối hợp với công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Thiên Long và đơn vị tư vấn lập quy hoạch báo cáo nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và giải trình trực tiếp các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến quy hoạch vào hồi 14h30 ngày 27/9/2023

Tại hội trường UBND xã:

- Thành phầm tham dự hội nghị:

+ Đại diện các đơn vị: UBND huyện, UBND xã, Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Thiên Long, đơn vị tư vấn lập quy hoạch

+ Các cơ quan, tổ chức cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan đến quy hoạch chi tiết.

II. Về công khai hồ sơ quy hoạch:

Sau khi kết thúc hội nghị báo cáo nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tiếp tục được trưng bày công khai tại trụ sở UBND xã và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND xã.

1. Hồ sơ trưng bày, đăng tải lấy ý kiến gồm:

- Các bản vẽ quy hoạch điều chỉnh, thuyết minh đồ án

- Phiếu điều tra ý kiến.

2. Tổ chức thực hiện

2.1 Công ty TNHH tập đoàn Bất động sản Thiên Long có trách nhiệm:

- Bàn giao hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch, phiếu điều tra cho UBND xã Trung Chính để thực hiện đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của xã và trưng bày công khai tại trụ sở UBND xã.

- Phối hợp với UBND xã Trung Chính để tổng hợp ý kiến, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến

2.2. UBND xã Trung Chính

- Thông báo đến toàn thể cơ quan, tổ chức cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan đến quy hoạch chi tiết (Thông báo trên hệ thống truyền thanh vào lúc 7h00 và 17h00 hàng ngày)

- Đăng tải nội dung liên quan đến hồ sơ quy hoạch và phiếu điều tra lên cổng thông tin điện tử của UBND xã, trưng bày công khai hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND xã trong thời gian 30 ngày

- Phát phiếu điều tra khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân; tiếp nhận, tổng hợp số phiếu phát ra, số phiếu thu vào

2.3. Cơ quan, tổ chức cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan :

- Cơ quan, tổ chức có ý kiến tham gia bằng văn bản sau khi tham dự hội nghị nghe báo cáo đồ án quy hoạch.

- Cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp ý kiến về nội dung hồ sơ quy hoạch thông qua phiếu điều tra; gửi về trụ sở UBND xã để tổng hợp, thông báo cho cơ quan tổ chức lập quy hoạch tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan

UBND xã Trung Chính thông báo rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn xã được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND huyện (để b/cáo)

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Đình Hùng

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Cầu Quan huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 25/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Cầu Quan huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TRUNG CHÍNH Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: /TB - UBND Trung Chính, ngày 20 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ

Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Cầu Quan

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn

xã Trung Chính

Thực hiện Quyết định số 1902/QĐ – UBND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống. Công ty TNHH tập đoàn Bất động sản Thiên Long là cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ lập quy hoạch điều chỉnh cụ bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

UBND xã Trung Chính nhận được Công văn số 99/CV-TL của Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Thiên Long về việc đề nghị phối hợp lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Sau khi nghiên cứu, UBND xã Trung Chính thông báo kế hoạch thực hiện lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến Quy hoạch gồm các nội dung như sau:

I. Về tổ chức hội nghị nghe báo cáo đồ án quy hoạch:

- UBND xã Trung Chính phối hợp với công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Thiên Long và đơn vị tư vấn lập quy hoạch báo cáo nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và giải trình trực tiếp các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến quy hoạch vào hồi 14h30 ngày 27/9/2023

Tại hội trường UBND xã:

- Thành phầm tham dự hội nghị:

+ Đại diện các đơn vị: UBND huyện, UBND xã, Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Thiên Long, đơn vị tư vấn lập quy hoạch

+ Các cơ quan, tổ chức cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan đến quy hoạch chi tiết.

II. Về công khai hồ sơ quy hoạch:

Sau khi kết thúc hội nghị báo cáo nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tiếp tục được trưng bày công khai tại trụ sở UBND xã và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND xã.

1. Hồ sơ trưng bày, đăng tải lấy ý kiến gồm:

- Các bản vẽ quy hoạch điều chỉnh, thuyết minh đồ án

- Phiếu điều tra ý kiến.

2. Tổ chức thực hiện

2.1 Công ty TNHH tập đoàn Bất động sản Thiên Long có trách nhiệm:

- Bàn giao hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch, phiếu điều tra cho UBND xã Trung Chính để thực hiện đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của xã và trưng bày công khai tại trụ sở UBND xã.

- Phối hợp với UBND xã Trung Chính để tổng hợp ý kiến, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến

2.2. UBND xã Trung Chính

- Thông báo đến toàn thể cơ quan, tổ chức cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan đến quy hoạch chi tiết (Thông báo trên hệ thống truyền thanh vào lúc 7h00 và 17h00 hàng ngày)

- Đăng tải nội dung liên quan đến hồ sơ quy hoạch và phiếu điều tra lên cổng thông tin điện tử của UBND xã, trưng bày công khai hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND xã trong thời gian 30 ngày

- Phát phiếu điều tra khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân; tiếp nhận, tổng hợp số phiếu phát ra, số phiếu thu vào

2.3. Cơ quan, tổ chức cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan :

- Cơ quan, tổ chức có ý kiến tham gia bằng văn bản sau khi tham dự hội nghị nghe báo cáo đồ án quy hoạch.

- Cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp ý kiến về nội dung hồ sơ quy hoạch thông qua phiếu điều tra; gửi về trụ sở UBND xã để tổng hợp, thông báo cho cơ quan tổ chức lập quy hoạch tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan

UBND xã Trung Chính thông báo rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn xã được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND huyện (để b/cáo)

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Đình Hùng

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Người tốt, việc tốt