Truy cập

Hôm nay:
214
Hôm qua:
362
Tuần này:
948
Tháng này:
4928
Tất cả:
199041

Ý kiến thăm dò

Tiềm năng xã

Ngày 23/11/2020 21:34:30

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

NĂM 2020

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành của Đảng ủy- Chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trên cơ sở quy hoạch thị trấn Cầu Quan đến năm 2030 tầm nhìn sau năm 2030. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế.

1.1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020đạt 48,5 triệu đồng.

1.2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến đạt 50 ha.

1.3. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 5.000 tấn.

1.4. Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yếu: Lúa 422 ha, năng xuất 12 tấn/ha/năm, ước đạt 5.000 tấn; ngô 20 ha, năng xuất 40 tạ /ha, ước đạt 160 tấn, rau màu các loại 50 ha.

1.5. Tổng đàn gia súc, gia cầm gồm: Đàn trâu, bò 400 con; đàn lợn 2.000 con; đàn dê 450 con; đàn hươu 15 con; đàn gia cầm 65.000 con.

1.6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt 100 tấn trở lên.

1.7. Số doanh nghiệp trên địa bàn là 25 doanh nghiệp.

1.8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm 15%.

1.9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 đạt 100%.

1.10. Bê tông hóa, nhựa hóa đường giao thông nông thôn đạt 950%, hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng được bê tông hóa 95%.

1.11. Xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao.

2. Về văn hóa - xã hội.

2.1. Tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm 0,65%

2.2.. Không còn hộ nghèo (trừ các hộ nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội).

2.3. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân đạt 98% trở lên.

2.4. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 95% trở lên.

2.5. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%.

2.6. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 95%.

2.7 Tỷ lệ thôn, làng, trường học đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 60%.

2.8. 100% làng thực hiện tốt chỉ thị 27 của BCT, Quyết định số 69 của UBND huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

3. Về môi trường.

3.1. Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân số được dùng nước sạch 80%.

3.2. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom phân loại, xử lý 100%.

4. Về an ninh.

4.1. 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

4.2.. Hoàn thành 100 % chỉ tiêu giao quân hàng năm.

4.3. 100% hộ gia đình chấp hành tốt các quy định của nhà nước và địa phương.

4.4. Duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ ở địa phương, thực hiện tốt hương ước làng văn hóa.

Ban văn hóa.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

NĂM 2020

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành của Đảng ủy- Chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trên cơ sở quy hoạch thị trấn Cầu Quan đến năm 2030 tầm nhìn sau năm 2030. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế.

1.1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020đạt 48,5 triệu đồng.

1.2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến đạt 50 ha.

1.3. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 5.000 tấn.

1.4. Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yếu: Lúa 422 ha, năng xuất 12 tấn/ha/năm, ước đạt 5.000 tấn; ngô 20 ha, năng xuất 40 tạ /ha, ước đạt 160 tấn, rau màu các loại 50 ha.

1.5. Tổng đàn gia súc, gia cầm gồm: Đàn trâu, bò 400 con; đàn lợn 2.000 con; đàn dê 450 con; đàn hươu 15 con; đàn gia cầm 65.000 con.

1.6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt 100 tấn trở lên.

1.7. Số doanh nghiệp trên địa bàn là 25 doanh nghiệp.

1.8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm 15%.

1.9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 đạt 100%.

1.10. Bê tông hóa, nhựa hóa đường giao thông nông thôn đạt 950%, hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng được bê tông hóa 95%.

1.11. Xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao.

2. Về văn hóa - xã hội.

2.1. Tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm 0,65%

2.2.. Không còn hộ nghèo (trừ các hộ nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội).

2.3. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân đạt 98% trở lên.

2.4. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 95% trở lên.

2.5. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%.

2.6. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 95%.

2.7 Tỷ lệ thôn, làng, trường học đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 60%.

2.8. 100% làng thực hiện tốt chỉ thị 27 của BCT, Quyết định số 69 của UBND huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

3. Về môi trường.

3.1. Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân số được dùng nước sạch 80%.

3.2. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom phân loại, xử lý 100%.

4. Về an ninh.

4.1. 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

4.2.. Hoàn thành 100 % chỉ tiêu giao quân hàng năm.

4.3. 100% hộ gia đình chấp hành tốt các quy định của nhà nước và địa phương.

4.4. Duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ ở địa phương, thực hiện tốt hương ước làng văn hóa.

Ban văn hóa.

Người tốt, việc tốt