Truy cập

Hôm nay:
70
Hôm qua:
77
Tuần này:
70
Tháng này:
1981
Tất cả:
98800

Ý kiến thăm dò

vị trí địa lý xã trung chính

Ngày 27/11/2019 09:34:29


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃTRUNG CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/BC-UBND Trung Chính, ngày 30 tháng 05 năm 2019


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh6 tháng đầu năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2019 UBND xã Trung Chínhtăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng xã an toàn thực phẩm năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra về an toàn thực phẩm dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi.

- Ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra về VS ATTP

- Thành lập ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phân công cán bộ chỉ đạo phụ trách cơ sở thôn.

- Kiện toàn ban nông nghiệp xã, quy chế hoạch động, phân công nhiệm vụ của các thành viên ban nông nghiệp.

- Thành lập tổ giám sát cộng đồng thôn

- Ủy quyền cho tổ giám sát cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm

- Xây dựng chương trình phối hợp về tuyên truyền vận động thực hiện VS ATTP giữa UBND xã và các đoàn thể.

- Xây dựng kế hoạch tháng hành động về vệ sinh ATTP năm 2019

- Thành lập đoàn kiểm tra về VS ATTP dịp tháng hành động.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn theo chỉ tiêu giao.

- Lập tờ trình trình UBND huyện phê duyệt bổ sung Quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại thôn Bi Kiều

- Chỉ đạo HTXDVNN Xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo an toàn.

- Kiểm soát chặt chẽ dịch tả lợn Châu phi

Bảng tổng hợp kết quả ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện.

TT

Số VB, ngày tháng năm ban hành

Cơ quan

ban hành

Nội dung

Ghi chú

1

Số 03/KH-UBND

ngày 18/01/2019

UBND xã

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Vệ sinh ATTP năm 2019

2

Số 15/QĐ-UBND

ngày 18/01/2019

UBND xã

QĐ kiện toàn ban chỉ đạo VS ATTP

3

Số 23-NQ/ĐUxã ngày 15/01/2019

UBND xã

Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn đến năm 2020.

4

Kế hoạch 85/KH-UBND ngày 14/12/2018

UBND xã

KH xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP năm 2019

5

Số 05/QĐ-UBND

ngày 16/01/2019

UBND xã

Kiện toàn tổ công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các quán ăn, cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản.

6

Số 21,22,23,24,25,26, 27/QĐ-UBND

ngày 28/01/2019

UBND xã

QĐ kiện toàn tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, Chợ về vệ sinh ATTP

7

Sô 11/TTr-UBND

ngày 11/02/2019

UBND xã

Tờ trình về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ tập trung

8

Các văn bản khác chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với cán bộ, công chức, ban chỉ huy các thôn

II.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Kết quả thực hiện các tháng đầu năm 2019.

- Vận động hộ ông Nguyễn Bá Chung xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, trong nữa đầu tháng 5 sẽ khai trương và đi vào hoạt động .

- Bếp ăn tập thể Trường Mần non đã được công nhận đảm bảo vệ sinh ATTP, UBND xã thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh những tồn tại. Tháng 01/2019 đã chỉnh trang khu chế biến, bếp và đường dẫn nước sinh hoạt trị giá 25 triệu đồng, người chế biến thực phẩm được tập huấn kiến thức ATTP và kiểm tra sức khoẻ định kỳ và không mắc các bệnh truyền nhiễm.

- Ngày 15/02/2019 UBND xã thành lập đoàn kiểm tra 08 các cơ sở sản xuất kinh doanh nem, giò, chả, xử phạt hành chính 01 hộ với mức 500 nghìn đồng.

- Ngày 02/4/2019 UBND xã trình UBND huyện Nông Cống Tờ trình số 09/TTr-UBND về việc xin phê duyệt bổ sung quy hoạch đất cho hộ ông Nguyễn Văn Thành thôn Bi Kiều xây dựng cơ sở giết mổ.

- Ngày 09/4/2019 UBND xã thành lập đoàn kiểm tra 08 cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, các hộ này chưa đầu tư nhiều, cơ sở vật chất còn thiếu thôn.Đoàn đã nhắc nhở, tuyên truyền vận động 08 hộ giết mổ khám sức khỏe định kỳ, trong quá trình giết mổ phải đảm bảo vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời yêu cầu các hộ ký cam kết đảm bảo vệ sinh ATTP, cấp sổ ghi chép hàng ngày theo mẫu sổ của trạm thú y huyện cho các hộ. UBND xã gia cho cán bộ thú y kiểm soát các loại dịch bệnh trên gia súc và kiểm dịch trước khi bán ra thị trường, đến ngày 27/4/2019 đã kiểm dịch được 189 con.

- Triển khai và thực hiện kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 15/4/2019 của UBND huyện về “tháng hành động vì ATTP” năm 2019 từ ngày 15/4-15/5/2019, UBND xã đã tổ chức triển khai treo 20 khẩu hiệu tại trục chính Quốc lộ 47C và khu vực Chợ Thượng

- Chỉ đạo các tổ giám sát cộng đồng thôn ký cam kết và xác nhận nguồn gốc xuất đối với các sản phẩm thực phẩm theo Quyết định 91/QĐ-UBND tỉnh.

Kết quả cụ thể như sau:

Thôn Đông Cao cấp được 21/21 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Đông Thắng cấp được 19/19 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Thanh Sơn cấp được 19/19 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Tống Sở cấp được 14/14 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Bi Kiều cấp được 08/08 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Mau Giáp cấp được 18/18 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

- Đối với chuỗi sản suất lúa gạo an toàn, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cùng với Công ty TNHH Hồng Quang ký kết với các hộ dân thôn Thanh Sơn với diện tích 49 ha lúa chất lượng.

Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm

TT

Nội dung

Chỉ tiêu được giao

Kết quả thực hiện

Ghi chú

Chưa thực hiện

Đang thực hiện

Đã hoàn thành

1

Xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Không

x

2

Thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Không

x

3

Cơ sở diết mổ GS, GS đáp ứng các quy định về ĐK ATTP

01

x

4

Chợ kinh doanh thực phẩm

không

x

5

Cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn

01

x

6

Bếp ăn tập thể ATTP

x

7

Xã đạt tiêu chí ATTP

x

2. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm:

- Tuyên truyền trên đài phát thanh xã các nội dung về vệ sinh ATTP tính đến ngày 26/4/2019 là 28 lượt.

- Phát động toàn dân hưởng ứng các đợt cao điểm, tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên Đán trong tháng 01/2019. Hướng dẫn nhận biết và sử dụng các sản phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức người sản xuất kinh doanh cũng như hiểu biết, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong lựa chọn và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát ATTP đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được chứng nhận, xác nhận an toàn.

- Tổ chức tuyên truyền “tháng hành động vì ATTP” năm 2019 từ ngày 15/4-15/5/2019 theo Kế hoạch của UBND huyện

- Công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức: thực hiện công văn của UBND huyện Nông cống về tập huấn ATTP cho ban chỉ đạo ATTP xã và tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng thôn. UBND xã và tổ giám sát cộng đồng thôn, chợ đã tiếp thu đầy đủ nội dung tập huấn tại UBND huyện tổ chức vào ngày 26-27/2/2019 về việc xây dựng xã ATTP. Ngày 28/2/2019 UBND xã họp BCĐ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và cho tổ giám sát cộng đồng thôn cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.

UBND xã xây dựng Kế hoạch đào tạo tập huấn cho các hộ sản xuất thực phẩm nông, lâm, thủy sản từ ngày 01-15/5/2019.

TT

Hình Thức

Kết quả thực hiện

Số lượng

(lớp)

Đối tượng

Số người tham gia

(người)

1

Phát thanh (lượt phát)

44

Hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm

2

Viết bài (tin, bài)

29

Hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm

3

Băng rôn khẩu hiệu (cái)

30

Hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm

4

Đào tạo tập huấn (lớp)

3

Hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm

169

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về VSATTP:

3.1 Quản lý điều kiện đảm bảo ATTP:

- Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý:

+ Số hộ gia đình và cơ sở sản xuất NLTS ban đầu nhỏ lẻ theo thông tư TT 51/2014/TT-BNNPTNT: 60 hộ

+ Các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương: 66 hộ

+ Các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế: 17 hộ dịch vụ ăn uống

+ Hộ gia đình giết mổ gia súc, gia cầm: 10 hộ

- Tổng số cơ sở đã được kiểm tra: 10 cơ sở giết mổ

- Tổng số cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm: 169 hộ

- Kết quả cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP: Đang trình UBND huyện cấp 169 hộ

3.2. Kết quả thanh tra kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm:

- Xã đã thành lập đoàn thanh tra kiểm liên ngành về ATTP:

+ Số đoàn thanh tra, kiểm tra : 5 đoàn (Chi cục ATTP kiểm tra bếp ăn tập thể trường Mầm non; VPĐPATTP huyện, phòng nông nghiệp, trạm thú y, công an huyện kiểm tra cơ sở giết mổ Thành Dinh, cơ sở sản xuất Bún, cơ sở ban sữa Thắng Lan, các cơ sở sản xuất nem, giờ chả, UBND xã kiểm tra các cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn.

+ Số đợt thanh tra, kiểm tra: 02 đợt

- Kết quả thanh tra, kiểm tra:

+ Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra: 21 cơ sở

+ Số cơ sở vi phạm: 2 cơ sở

TT

Tổng số cuộc thanh tra, KT

Thanh tra kiểm tra theo kế hoạch

Số cơ sở được thanh tra

Số cơ sở đạt yêu cầu

Số cơ sở vi phạm bị cảnh cáo

Số cơ sở

Tỷ lệ (%)

Số cơ sở

Tỷ lệ (%)

1

02

21

21

90%

0

0

Số mẫu giám sát: 1 mẫu, nem, giò

Tình hình tiếp nhận, xử lý phán ánh của các tổ chức cá nhân về ATTP qua đường giây nóng: 01 trường.

Kết quả cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm theo QĐ số 91/QĐ- SNNPTNT ngày 14/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT và Công văn số 2731/SCT – KT&ATCN ngày 17/10/2016 của sở công thương:

Kết quả cụ thể như sau:

Thôn Đông Cao cấp được 21/21 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Đông Thắng cấp được 19/19 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Thanh Sơn cấp được 19/19 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Tống Sở cấp được 14/14 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Bi Kiều cấp được 08/08 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Mau Giáp cấp được 18/18 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm: Số vụ ngộ độc thực phẩm: 0 vụ.

4.Kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý an toàn thực phẩm

- Kiện toàn ban nông nghiệp xã

- Thành lập tổ giám sát cộng đồng 6 thôn trong xã, tổ giám sát Chợ

- Kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm

5. Tăng cường nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm:

Từ đầu năm UBND xã đã có phân bổ ngân sách cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tổ giám sát cộng đồng thôn là 240 000 đ/tháng = 17 280 000đ

- Hỗ trợ tổ giám sát Chợ = 2 400 000đ

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ tập trung = 20 000 000đ

- Hỗ trợ xây dựng cửa hàng thực phẩm an toàn = 20 000 000đ

- Hỗ trợ chuỗi sản xuất lúa gạo = 10 000 000 đ

- Hỗ trợ sửa chữa khu kinh doanh thực phẩm tại Chợ = 30 000 000 đ

- Chi cho công tác thôn tin tuyên truyền = 20 320 000đ

- Hỗ trợ mua thùng inox cho các hộ kinh doanh thịt lơn = 10 000 000đ

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ thú y xã trong việc kiểm soát giết mổ trong khi chưa xây dựng được cơ sở giết mổ tập trung.

6. Kết quả phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác đảm bảo VS ATTP:

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng chương trình phối hợp với UBND xã để tuyên truyền, giám sát thực hiện công tác VSATTP trên địa bàn xã.

Ngày 08/3/2019 hội phụ nữ xã đã tổ chức cuộc thi tuyên truyền về An toàn thực phẩm trong các chi hội tại xã.

7. Đánh giá chung:

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Trên địa bàn xã đang tập trung thực hiện các tiêu chí để xây dựng xã an toàn thực phẩm.

Việc xây dựng xã an toàn thực phẩm có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội, được nhân dân hưởng ứng.

III. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN:

1. Hạn chế, yếu kém:

2. Nguyên nhân:

2.1. Nguyên nhânkhách quan:

Tác động của mặt trái cơ chế chính sách thị trường làm cho 1 bộ phận nhân dân chạy theo lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh mà thiếu tính bảo đảm ATTP chung cho cộng đồng.

Nhận thức của 1 bộ phận nhân dân còn chưa tự bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình, còn ham sản phẩm rẻ nên mua bán những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, nên chưa thực hiện tốt các yêu cầu về đảm bảo VSATTP.

2.2. Nguyên nhân chủ quan:

Trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngang tầm với đòi hỏi bảo đảm VS ATTP hiện nay.

Chưa có các biện pháp giải pháp quyết liệt, phù hợp tại địa phương về đảm bảo VS ATTP.

Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, đa dạng nên chưa làm thay đổi kịp thời nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc đảm bảo VS ATTP.

Bộ máy cán bộ thực hiện công tác ATTP còn kiêm nhiệm chưa có phụ cấp nên hiệu quả công việc chưa cao.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG

CUỐI NĂM 2019

I.MỤC TIÊU:

6 tháng cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu huyện giao về an toàn thực phẩm để hoàn thành xã an toàn thực phẩm năm 2019.

II.NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện

- Thường xuyên họp giao ban định kỳ hàng tháng ban chỉ đạo, ban nông nghiệp để tìm ra các giải pháp còn vướng mắc tại cơ sở

- Giao cho các tổ giám sát xây dựng kế hoạch giám sát ATTP năm 2019; xây dựng kế hoạch giám sát từng tháng; Báo cáo kết quả hoạt động giám sát vào cuối tháng hàng tháng.

- Quản lý danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ.

- Thực hiện ký cam kết với các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ban đầu.

- Giám sát việc thực hiện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Và bản cam kết đối với các mặt hàng thuộc quản lý của ngành công thương (Quy định tại Quyết định 91/QĐ-SNN&PTNT)
Các cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc danh mục quản lý ngành công thương phải có sổ nhật ký theo dõi nguồn gốc sản phẩm.

Tuyên truyền, giám sát, kiểm tra các hộ kinh doanh sản xuất thực phẩm trên địa bàn đơn vị thôn, xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

2.Công tác thông tin, truyền thông và đào tạo tập huấn:

Tăng cường thời lượng phát sóng về tuyên truyện công tác vệ sinh ATTP, treo băng rôn tại các điểm đông dân cư qua lại như: Chợ, Trường học, khu công sở,……, Phát tờ rơi hướng dẫn cách lựa chọn thực phẩm sạch an toàn cho sức khỏe bản thân và gia đình.

Phối hợp cùng với Ban chỉ đạo ATTP huyện mở lớp tập huấn về ATTP cho các hộ kinh doanh trên địa bàn và cấp giấy xác nhận kiến thức cho cá nhân đã được tập huấn kiến thức.

3.Xây dựng, ban hành thể chế, pháp lý về ATTP, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

4.Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP:

Thành lập đoàn kiểm tra vào các ngày lễ lớn của đất nước và kiểm tra đốt xuất khi phát hiện thấy các cơ sở, hộ gia đình có biểu hiện vi phạm vệ sinh ATTP.

Khi phát hiện thấy vi phạm lập biên bản xủa lý và thông báo trên phương tiện loa truyền thanh của xã và của các thôn. Nếu cố tình vi phạm lập biên bản gửi về BCĐ vệ sinh ATTP huyện xem xét xử lý theo quy định.

5. Công tác xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn xã, phường thị trấn an toàn thực phẩm.

Tiếp tục chỉ đạo HTX DVNN duy trì mô hình sản xuất lúa chất lượng,hiệu quả cao.

6. Công tác kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn.

Duy trì liên kết với Công ty TNHH Hồng Quang để liên kết sản xuất Lúa chất lượng, hiệu quả cao theo chuỗi liên kết

7. Tăng cường nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý ATTP:

Xã trích một phần kinh phí hỗ trợ tiền giấy bút, đào tạo tập huần và chi trả cho tổ giám sát cộng đồng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân theo quy định của nhà nước.

8. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý an toàn thực phẩm.

Ổn định bộ máy chỉ đạo điều hành theo quyết định đã được phê duyệt.

9. Công tác phối hợp với mặt trận tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Những tháng cuối năm, công tác phối hợp với MTTQ và ngành đoàn thể cần phải thường xuyên và liên tục để tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trên đây là những kết quả thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh6 tháng đầu năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Nơi nhận:
- UBND huyện (để b/c);
- Ban chỉ đạovệ sinh ATTP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Phùng
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃTRUNG CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/BC-UBND Trung Chính, ngày 30 tháng 05 năm 2019


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh6 tháng đầu năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2019 UBND xã Trung Chínhtăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng xã an toàn thực phẩm năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra về an toàn thực phẩm dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi.

- Ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra về VS ATTP

- Thành lập ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phân công cán bộ chỉ đạo phụ trách cơ sở thôn.

- Kiện toàn ban nông nghiệp xã, quy chế hoạch động, phân công nhiệm vụ của các thành viên ban nông nghiệp.

- Thành lập tổ giám sát cộng đồng thôn

- Ủy quyền cho tổ giám sát cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm

- Xây dựng chương trình phối hợp về tuyên truyền vận động thực hiện VS ATTP giữa UBND xã và các đoàn thể.

- Xây dựng kế hoạch tháng hành động về vệ sinh ATTP năm 2019

- Thành lập đoàn kiểm tra về VS ATTP dịp tháng hành động.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn theo chỉ tiêu giao.

- Lập tờ trình trình UBND huyện phê duyệt bổ sung Quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại thôn Bi Kiều

- Chỉ đạo HTXDVNN Xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo an toàn.

- Kiểm soát chặt chẽ dịch tả lợn Châu phi

Bảng tổng hợp kết quả ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện.

TT

Số VB, ngày tháng năm ban hành

Cơ quan

ban hành

Nội dung

Ghi chú

1

Số 03/KH-UBND

ngày 18/01/2019

UBND xã

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Vệ sinh ATTP năm 2019

2

Số 15/QĐ-UBND

ngày 18/01/2019

UBND xã

QĐ kiện toàn ban chỉ đạo VS ATTP

3

Số 23-NQ/ĐUxã ngày 15/01/2019

UBND xã

Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn đến năm 2020.

4

Kế hoạch 85/KH-UBND ngày 14/12/2018

UBND xã

KH xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP năm 2019

5

Số 05/QĐ-UBND

ngày 16/01/2019

UBND xã

Kiện toàn tổ công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các quán ăn, cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản.

6

Số 21,22,23,24,25,26, 27/QĐ-UBND

ngày 28/01/2019

UBND xã

QĐ kiện toàn tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, Chợ về vệ sinh ATTP

7

Sô 11/TTr-UBND

ngày 11/02/2019

UBND xã

Tờ trình về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ tập trung

8

Các văn bản khác chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với cán bộ, công chức, ban chỉ huy các thôn

II.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Kết quả thực hiện các tháng đầu năm 2019.

- Vận động hộ ông Nguyễn Bá Chung xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, trong nữa đầu tháng 5 sẽ khai trương và đi vào hoạt động .

- Bếp ăn tập thể Trường Mần non đã được công nhận đảm bảo vệ sinh ATTP, UBND xã thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh những tồn tại. Tháng 01/2019 đã chỉnh trang khu chế biến, bếp và đường dẫn nước sinh hoạt trị giá 25 triệu đồng, người chế biến thực phẩm được tập huấn kiến thức ATTP và kiểm tra sức khoẻ định kỳ và không mắc các bệnh truyền nhiễm.

- Ngày 15/02/2019 UBND xã thành lập đoàn kiểm tra 08 các cơ sở sản xuất kinh doanh nem, giò, chả, xử phạt hành chính 01 hộ với mức 500 nghìn đồng.

- Ngày 02/4/2019 UBND xã trình UBND huyện Nông Cống Tờ trình số 09/TTr-UBND về việc xin phê duyệt bổ sung quy hoạch đất cho hộ ông Nguyễn Văn Thành thôn Bi Kiều xây dựng cơ sở giết mổ.

- Ngày 09/4/2019 UBND xã thành lập đoàn kiểm tra 08 cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, các hộ này chưa đầu tư nhiều, cơ sở vật chất còn thiếu thôn.Đoàn đã nhắc nhở, tuyên truyền vận động 08 hộ giết mổ khám sức khỏe định kỳ, trong quá trình giết mổ phải đảm bảo vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời yêu cầu các hộ ký cam kết đảm bảo vệ sinh ATTP, cấp sổ ghi chép hàng ngày theo mẫu sổ của trạm thú y huyện cho các hộ. UBND xã gia cho cán bộ thú y kiểm soát các loại dịch bệnh trên gia súc và kiểm dịch trước khi bán ra thị trường, đến ngày 27/4/2019 đã kiểm dịch được 189 con.

- Triển khai và thực hiện kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 15/4/2019 của UBND huyện về “tháng hành động vì ATTP” năm 2019 từ ngày 15/4-15/5/2019, UBND xã đã tổ chức triển khai treo 20 khẩu hiệu tại trục chính Quốc lộ 47C và khu vực Chợ Thượng

- Chỉ đạo các tổ giám sát cộng đồng thôn ký cam kết và xác nhận nguồn gốc xuất đối với các sản phẩm thực phẩm theo Quyết định 91/QĐ-UBND tỉnh.

Kết quả cụ thể như sau:

Thôn Đông Cao cấp được 21/21 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Đông Thắng cấp được 19/19 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Thanh Sơn cấp được 19/19 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Tống Sở cấp được 14/14 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Bi Kiều cấp được 08/08 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Mau Giáp cấp được 18/18 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

- Đối với chuỗi sản suất lúa gạo an toàn, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cùng với Công ty TNHH Hồng Quang ký kết với các hộ dân thôn Thanh Sơn với diện tích 49 ha lúa chất lượng.

Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm

TT

Nội dung

Chỉ tiêu được giao

Kết quả thực hiện

Ghi chú

Chưa thực hiện

Đang thực hiện

Đã hoàn thành

1

Xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Không

x

2

Thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Không

x

3

Cơ sở diết mổ GS, GS đáp ứng các quy định về ĐK ATTP

01

x

4

Chợ kinh doanh thực phẩm

không

x

5

Cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn

01

x

6

Bếp ăn tập thể ATTP

x

7

Xã đạt tiêu chí ATTP

x

2. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm:

- Tuyên truyền trên đài phát thanh xã các nội dung về vệ sinh ATTP tính đến ngày 26/4/2019 là 28 lượt.

- Phát động toàn dân hưởng ứng các đợt cao điểm, tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên Đán trong tháng 01/2019. Hướng dẫn nhận biết và sử dụng các sản phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức người sản xuất kinh doanh cũng như hiểu biết, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong lựa chọn và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát ATTP đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được chứng nhận, xác nhận an toàn.

- Tổ chức tuyên truyền “tháng hành động vì ATTP” năm 2019 từ ngày 15/4-15/5/2019 theo Kế hoạch của UBND huyện

- Công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức: thực hiện công văn của UBND huyện Nông cống về tập huấn ATTP cho ban chỉ đạo ATTP xã và tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng thôn. UBND xã và tổ giám sát cộng đồng thôn, chợ đã tiếp thu đầy đủ nội dung tập huấn tại UBND huyện tổ chức vào ngày 26-27/2/2019 về việc xây dựng xã ATTP. Ngày 28/2/2019 UBND xã họp BCĐ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và cho tổ giám sát cộng đồng thôn cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.

UBND xã xây dựng Kế hoạch đào tạo tập huấn cho các hộ sản xuất thực phẩm nông, lâm, thủy sản từ ngày 01-15/5/2019.

TT

Hình Thức

Kết quả thực hiện

Số lượng

(lớp)

Đối tượng

Số người tham gia

(người)

1

Phát thanh (lượt phát)

44

Hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm

2

Viết bài (tin, bài)

29

Hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm

3

Băng rôn khẩu hiệu (cái)

30

Hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm

4

Đào tạo tập huấn (lớp)

3

Hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm

169

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về VSATTP:

3.1 Quản lý điều kiện đảm bảo ATTP:

- Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý:

+ Số hộ gia đình và cơ sở sản xuất NLTS ban đầu nhỏ lẻ theo thông tư TT 51/2014/TT-BNNPTNT: 60 hộ

+ Các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương: 66 hộ

+ Các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế: 17 hộ dịch vụ ăn uống

+ Hộ gia đình giết mổ gia súc, gia cầm: 10 hộ

- Tổng số cơ sở đã được kiểm tra: 10 cơ sở giết mổ

- Tổng số cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm: 169 hộ

- Kết quả cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP: Đang trình UBND huyện cấp 169 hộ

3.2. Kết quả thanh tra kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm:

- Xã đã thành lập đoàn thanh tra kiểm liên ngành về ATTP:

+ Số đoàn thanh tra, kiểm tra : 5 đoàn (Chi cục ATTP kiểm tra bếp ăn tập thể trường Mầm non; VPĐPATTP huyện, phòng nông nghiệp, trạm thú y, công an huyện kiểm tra cơ sở giết mổ Thành Dinh, cơ sở sản xuất Bún, cơ sở ban sữa Thắng Lan, các cơ sở sản xuất nem, giờ chả, UBND xã kiểm tra các cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn.

+ Số đợt thanh tra, kiểm tra: 02 đợt

- Kết quả thanh tra, kiểm tra:

+ Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra: 21 cơ sở

+ Số cơ sở vi phạm: 2 cơ sở

TT

Tổng số cuộc thanh tra, KT

Thanh tra kiểm tra theo kế hoạch

Số cơ sở được thanh tra

Số cơ sở đạt yêu cầu

Số cơ sở vi phạm bị cảnh cáo

Số cơ sở

Tỷ lệ (%)

Số cơ sở

Tỷ lệ (%)

1

02

21

21

90%

0

0

Số mẫu giám sát: 1 mẫu, nem, giò

Tình hình tiếp nhận, xử lý phán ánh của các tổ chức cá nhân về ATTP qua đường giây nóng: 01 trường.

Kết quả cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm theo QĐ số 91/QĐ- SNNPTNT ngày 14/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT và Công văn số 2731/SCT – KT&ATCN ngày 17/10/2016 của sở công thương:

Kết quả cụ thể như sau:

Thôn Đông Cao cấp được 21/21 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Đông Thắng cấp được 19/19 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Thanh Sơn cấp được 19/19 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Tống Sở cấp được 14/14 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Bi Kiều cấp được 08/08 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Thôn Mau Giáp cấp được 18/18 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm: Số vụ ngộ độc thực phẩm: 0 vụ.

4.Kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý an toàn thực phẩm

- Kiện toàn ban nông nghiệp xã

- Thành lập tổ giám sát cộng đồng 6 thôn trong xã, tổ giám sát Chợ

- Kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm

5. Tăng cường nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm:

Từ đầu năm UBND xã đã có phân bổ ngân sách cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tổ giám sát cộng đồng thôn là 240 000 đ/tháng = 17 280 000đ

- Hỗ trợ tổ giám sát Chợ = 2 400 000đ

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ tập trung = 20 000 000đ

- Hỗ trợ xây dựng cửa hàng thực phẩm an toàn = 20 000 000đ

- Hỗ trợ chuỗi sản xuất lúa gạo = 10 000 000 đ

- Hỗ trợ sửa chữa khu kinh doanh thực phẩm tại Chợ = 30 000 000 đ

- Chi cho công tác thôn tin tuyên truyền = 20 320 000đ

- Hỗ trợ mua thùng inox cho các hộ kinh doanh thịt lơn = 10 000 000đ

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ thú y xã trong việc kiểm soát giết mổ trong khi chưa xây dựng được cơ sở giết mổ tập trung.

6. Kết quả phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác đảm bảo VS ATTP:

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng chương trình phối hợp với UBND xã để tuyên truyền, giám sát thực hiện công tác VSATTP trên địa bàn xã.

Ngày 08/3/2019 hội phụ nữ xã đã tổ chức cuộc thi tuyên truyền về An toàn thực phẩm trong các chi hội tại xã.

7. Đánh giá chung:

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Trên địa bàn xã đang tập trung thực hiện các tiêu chí để xây dựng xã an toàn thực phẩm.

Việc xây dựng xã an toàn thực phẩm có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội, được nhân dân hưởng ứng.

III. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN:

1. Hạn chế, yếu kém:

2. Nguyên nhân:

2.1. Nguyên nhânkhách quan:

Tác động của mặt trái cơ chế chính sách thị trường làm cho 1 bộ phận nhân dân chạy theo lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh mà thiếu tính bảo đảm ATTP chung cho cộng đồng.

Nhận thức của 1 bộ phận nhân dân còn chưa tự bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình, còn ham sản phẩm rẻ nên mua bán những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, nên chưa thực hiện tốt các yêu cầu về đảm bảo VSATTP.

2.2. Nguyên nhân chủ quan:

Trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngang tầm với đòi hỏi bảo đảm VS ATTP hiện nay.

Chưa có các biện pháp giải pháp quyết liệt, phù hợp tại địa phương về đảm bảo VS ATTP.

Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, đa dạng nên chưa làm thay đổi kịp thời nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc đảm bảo VS ATTP.

Bộ máy cán bộ thực hiện công tác ATTP còn kiêm nhiệm chưa có phụ cấp nên hiệu quả công việc chưa cao.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG

CUỐI NĂM 2019

I.MỤC TIÊU:

6 tháng cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu huyện giao về an toàn thực phẩm để hoàn thành xã an toàn thực phẩm năm 2019.

II.NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện

- Thường xuyên họp giao ban định kỳ hàng tháng ban chỉ đạo, ban nông nghiệp để tìm ra các giải pháp còn vướng mắc tại cơ sở

- Giao cho các tổ giám sát xây dựng kế hoạch giám sát ATTP năm 2019; xây dựng kế hoạch giám sát từng tháng; Báo cáo kết quả hoạt động giám sát vào cuối tháng hàng tháng.

- Quản lý danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ.

- Thực hiện ký cam kết với các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ban đầu.

- Giám sát việc thực hiện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Và bản cam kết đối với các mặt hàng thuộc quản lý của ngành công thương (Quy định tại Quyết định 91/QĐ-SNN&PTNT)
Các cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc danh mục quản lý ngành công thương phải có sổ nhật ký theo dõi nguồn gốc sản phẩm.

Tuyên truyền, giám sát, kiểm tra các hộ kinh doanh sản xuất thực phẩm trên địa bàn đơn vị thôn, xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

2.Công tác thông tin, truyền thông và đào tạo tập huấn:

Tăng cường thời lượng phát sóng về tuyên truyện công tác vệ sinh ATTP, treo băng rôn tại các điểm đông dân cư qua lại như: Chợ, Trường học, khu công sở,……, Phát tờ rơi hướng dẫn cách lựa chọn thực phẩm sạch an toàn cho sức khỏe bản thân và gia đình.

Phối hợp cùng với Ban chỉ đạo ATTP huyện mở lớp tập huấn về ATTP cho các hộ kinh doanh trên địa bàn và cấp giấy xác nhận kiến thức cho cá nhân đã được tập huấn kiến thức.

3.Xây dựng, ban hành thể chế, pháp lý về ATTP, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

4.Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP:

Thành lập đoàn kiểm tra vào các ngày lễ lớn của đất nước và kiểm tra đốt xuất khi phát hiện thấy các cơ sở, hộ gia đình có biểu hiện vi phạm vệ sinh ATTP.

Khi phát hiện thấy vi phạm lập biên bản xủa lý và thông báo trên phương tiện loa truyền thanh của xã và của các thôn. Nếu cố tình vi phạm lập biên bản gửi về BCĐ vệ sinh ATTP huyện xem xét xử lý theo quy định.

5. Công tác xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn xã, phường thị trấn an toàn thực phẩm.

Tiếp tục chỉ đạo HTX DVNN duy trì mô hình sản xuất lúa chất lượng,hiệu quả cao.

6. Công tác kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn.

Duy trì liên kết với Công ty TNHH Hồng Quang để liên kết sản xuất Lúa chất lượng, hiệu quả cao theo chuỗi liên kết

7. Tăng cường nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý ATTP:

Xã trích một phần kinh phí hỗ trợ tiền giấy bút, đào tạo tập huần và chi trả cho tổ giám sát cộng đồng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân theo quy định của nhà nước.

8. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý an toàn thực phẩm.

Ổn định bộ máy chỉ đạo điều hành theo quyết định đã được phê duyệt.

9. Công tác phối hợp với mặt trận tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Những tháng cuối năm, công tác phối hợp với MTTQ và ngành đoàn thể cần phải thường xuyên và liên tục để tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trên đây là những kết quả thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh6 tháng đầu năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Nơi nhận:
- UBND huyện (để b/c);
- Ban chỉ đạovệ sinh ATTP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Xuân PhùngNgười tốt, việc tốt