Truy cập

Hôm nay:
201
Hôm qua:
362
Tuần này:
935
Tháng này:
4915
Tất cả:
199028

Ý kiến thăm dò

Định hướng phát tiên xã Trung Chính

Ngày 23/11/2020 21:11:35

Quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh từ năm 1945 đến nay

Quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh từ năm 1945 đến nay

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và Huyện bộ Việt Minh huyện Nông Cống, phong trào cách mạng ở Trung Chính phát triển mạnh mẽ. Cùng với nhân dân cả nước đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, chống giặc đói, giặc dốt, thi đua tăng gia sản xuất đẩy lùi nạn đói năm 1945, tiếp tục cuộc kháng chiến trường kì chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược thắng lợi. ngày 01/01/1947, Chi bộ Đảng đầu tiên ở Trung Chính ra đời, là nòng cốt lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh chống thực dân Pháp.

Sau đại thắng mùa xuân 1975, trong 10 năm đầu 1975-1986, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, toàn Đảng bộ vẫn đoàn kết nhất trí giữ vững ổn định chính trị, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương, từng bước thực hiện thành công cơ chế khoán 100, tạo ra những cải tiến bước đầu trong cơ chế quản lý kinh tế.

Năm 1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới Trung Chính đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp. Bộ mặt nông thôn Trung Chính có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Hệ thống giao thông nông thôn cơ bản đã được bê tông hóa; hệ thống kênh mương được cứng hóa đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp; các nhà trường được quan tâm, đầu tư nâng cấp, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học được cung cấp đầy đủ. Chất lượng giáo dục của xã những năm gần đây có những bước phát triển rõ rệt, hàng năm số học sinh lên lớp luôn đạt trên 100%, tỷ lệ các em đỗ vào các trường cao đẳng, đại học tăng dần qua các năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững và ổn định. Chi bộ ban đầu chỉ có 4 đảng viên, cho đến năm 2020, Đảng bộ phát triển mạnh mẽ với 381 đảng viên, được chia thành 14 chi bộ. Bộ máy cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng ngày càng trong sạch, vững mạnh; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao, năng động và có trách nhiệm hơn trong công việc, luôn phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Cán bộ và nhân dân xã Trung Chính với sự đồng lòng, quyết tâm phấn đấu đã đạt được nhiều thành tựu, bộ mặt làng quê ngày càng đổi mới đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; giáo dục, y tế được quan tâm và phát triển; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; sản xuất kinh doanh được mở rộng và đa dạng; thu nhập bình quân đầu người tăng lên; an sinh xã hội được quan tâm, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu, không còn hộ đói; hoạt động văn hóa được người dân hưởng ứng tham gia; tệ nạn xã hội được đẩy lùi, các hủ tục lạc hậu được loại bỏ. Với những kết quả phấn đấu của địa phương. Năm 2012 xã Trung Chính cũ khai trương xây dựng xã văn hóa và năm 2015 đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã văn hóa Nông thôn mới và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới.

Quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh từ năm 1945 đến nay

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và Huyện bộ Việt Minh huyện Nông Cống, phong trào cách mạng ở Trung Chính phát triển mạnh mẽ. Cùng với nhân dân cả nước đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, chống giặc đói, giặc dốt, thi đua tăng gia sản xuất đẩy lùi nạn đói năm 1945, tiếp tục cuộc kháng chiến trường kì chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược thắng lợi. ngày 01/01/1947, Chi bộ Đảng đầu tiên ở Trung Chính ra đời, là nòng cốt lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh chống thực dân Pháp.

Sau đại thắng mùa xuân 1975, trong 10 năm đầu 1975-1986, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, toàn Đảng bộ vẫn đoàn kết nhất trí giữ vững ổn định chính trị, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương, từng bước thực hiện thành công cơ chế khoán 100, tạo ra những cải tiến bước đầu trong cơ chế quản lý kinh tế.

Năm 1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới Trung Chính đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp. Bộ mặt nông thôn Trung Chính có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Hệ thống giao thông nông thôn cơ bản đã được bê tông hóa; hệ thống kênh mương được cứng hóa đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp; các nhà trường được quan tâm, đầu tư nâng cấp, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học được cung cấp đầy đủ. Chất lượng giáo dục của xã những năm gần đây có những bước phát triển rõ rệt, hàng năm số học sinh lên lớp luôn đạt trên 100%, tỷ lệ các em đỗ vào các trường cao đẳng, đại học tăng dần qua các năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững và ổn định. Chi bộ ban đầu chỉ có 4 đảng viên, cho đến năm 2020, Đảng bộ phát triển mạnh mẽ với 381 đảng viên, được chia thành 14 chi bộ. Bộ máy cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng ngày càng trong sạch, vững mạnh; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao, năng động và có trách nhiệm hơn trong công việc, luôn phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Cán bộ và nhân dân xã Trung Chính với sự đồng lòng, quyết tâm phấn đấu đã đạt được nhiều thành tựu, bộ mặt làng quê ngày càng đổi mới đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; giáo dục, y tế được quan tâm và phát triển; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; sản xuất kinh doanh được mở rộng và đa dạng; thu nhập bình quân đầu người tăng lên; an sinh xã hội được quan tâm, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu, không còn hộ đói; hoạt động văn hóa được người dân hưởng ứng tham gia; tệ nạn xã hội được đẩy lùi, các hủ tục lạc hậu được loại bỏ. Với những kết quả phấn đấu của địa phương. Năm 2012 xã Trung Chính cũ khai trương xây dựng xã văn hóa và năm 2015 đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã văn hóa Nông thôn mới và được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới.

Người tốt, việc tốt